مسابقات لیگ دسته یک پومسه باشگاههای استان تهران (مردان)

پایان ثبت نام 5 آذر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 17 از 300

gender 17 تا 80 سال
5 تا 11 سال
5 تا 14 سال
14 تا 17 سال
7 تا 9 سال
65 تا 80 سال
40 تا 50 سال
17 تا 30 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
9 تا 11 سال
50 تا 60 سال
60 تا 65 سال
30 تا 80 سال
2 تا 7 سال
QR Code