عباس محمدی

نام و نام خانوادگی عباس محمدی
مربی امید جعفری
درجه کمربند
تاریخ تولد 30 فروردین 1389
قد
وزن
مسابقات 11
امتیاز 53
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان قرچک (پسران) - نونهالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 27 خرداد 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان پاکدشت (پسران) - نونهالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 9 تیر 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 21 مرداد 1401
مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان شهرستان ورامین (پسران) - نونهالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 4 شهریور 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 7 بهمن 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - نونهالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 5 اسفند 1401
المپیاد مسابقات تکواندو شهرداری قرچک در بخش پسران (خردسال، نونهال و نوجوان) - نونهالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 21 شهریور 1402
مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو نونهالان استان تهران (پسران) - نونهالان (قرمز_پوم)
 • تهران
 • 9 آذر 1402
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان پاکدشت (پسران) - نونهالان (قرمز_پوم)
 • تهران
 • 17 آذر 1402
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 15 دی 1402
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران) - نونهالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 25 خرداد 1403
tab4
tab5