لیگ دسته یک پومسه استاندارد انفرادی (بانوان) - قرمز و مشکی

پایان ثبت نام 30 آذر 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 15

gender 65 تا 91 سال
50 تا 60 سال
60 تا 65 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
4 تا 8 سال
QR Code