مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان شهریار (آقایان)

پایان ثبت نام 23 آبان 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 36

gender 50 تا 59 سال
59 تا 81 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
12 تا 14 سال
9 تا 12 سال
3 تا 9 سال
QR Code