مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 20 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 150

gender 14 تا 17 سال
17 تا 61 سال
QR Code

مسابقات در رده کمربندی قرمز - مشکی با هوگو الکترونیکی برگزار می شود

نوجوانان (سبز، آبی)   

اوزان ( ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ) ۸:۳۰

اوزان ( ۲، ۱۰ ) ۱۰

اوزان ( ۸ ، ۹ ) ۱۰:۳۰

اوزان ( ۱، ۳ ) ۱۱:۳۰

نوجوانان(قرمز، مشکی) ۸:۳۰

جوانان ( قرمز، مشکی) ۱۳:۳۰

پنجشنبه 25 آبان ماه / نوجوانان سبز_آبی ساعت 12 ظهر، قرمز - مشکی ساعت 12 :45، جوانان قرمز - مشکی ساعت 13 :30 / سالن ورزشی امام علی

جمعه 26 آبان ماه / سالن امام علی

انفرادی