کارگاه آماده سازی و توجیهی پیش آزمون (آقایان)

پایان ثبت نام 24 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 16

gender 8 تا 61 سال
QR Code

پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت 9 الی 12 ظهر / سالن شهید کبکانیان

انفرادی