مسابقات قهرمانی خردسالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 12 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 220

gender 8 تا 11 سال
QR Code

مسابقات خردسالان (بانوان حوزه شمالشرق) 

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶

خردسالان قرمز، پوم   ۸:۳۰

خردسالان سبز، آبی (اوزان اول ،چهارم، پنجم)      ۹:۳۰

خردسالان سبز،آبی (اوزان دوم، سوم، ششم)        ۱۱

خردسالان سبز، آبی وزن هشتم                   ۱۲:۱۵

خردسالان سبز، آبی ( اوزان هفتم، نهم ، دهم)    ۱۳:۳۰

چهارشنبه 15 آذر ماه ساعت 13 الی 14 :30 - خردسالان قرمز - مشکی ساعت 13 و سبز_ابی 13 :20 / سالن ورزشی موگویی واقع در بزرگراه رسالت خیابان کرمانی جنوبی خیابات تقی یی

پنجشنبه 16 آذر ماه - سالن امام علی (ع)

انفرادی