مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان شهریار (بانوان)

پایان ثبت نام 16 بهمن 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 96

gender 18 تا 31 سال
15 تا 18 سال
10 تا 12 سال
12 تا 15 سال
6 تا 10 سال
QR Code

فرم های اجرایی مسابقات قهرمانی پومسه بانوان شهرستان شهریار

پومسه انفرادی رده سنی زیر ۹ سال

رده کمربند سبز فرم ۱ و ۲،رده کمربند آبی فرم ۳ و ۴،رده کمربند قرمز فرم ۵ و ۶،رده کمربند مشکی فرم ۷ و ۸،پومسه انفرادی رده سنی ۹ تا ۱۲،ردی کمربند سبزابی فرم‌ ۳ و ۴،رده کمربند قرمز مشکی فرم ۶ و ۷

پومسه انفرادی رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال،رده کمربند سبز آبی فرم ۳ و ۴،رده کمربند قرمز مشکی فرم ۶ و ۷

پومسه انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال،رده کمربند سبز آبی فرم ۳ و ۴

رده کمربند قرمز مشکی فرم ۶ و ۷،پومسه انفرادی رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال

رده کمربند سبز آبی فرم ۴ و ۵،رده کمربند قرمز مشکی فرم ۷ و ۸ و ۹

زمان‌بندی

رده سنی زیر ۹ سال
رده کمربندی سبز-آبی: ۸ الی ۹:۳۰
رده کمربندی قرمز-مشکی: ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال
رده کمربندی سبز-آبی: ۱۰:۳۰ الی ۱۲
رده کمربندی قرمز-مشکی: ۱۲ الی ۱۳
رده سنی ۹ تا ۱۲ سال
رده کمربندی سبز-آبی: ۱۴ الی ۱۵:۱۵
رده کمربندی قرمز-مشکی: ۱۵:۱۵ الی ۱۵:۴۵
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال
رده کمربندی سبز-آبی و قرمز-مشکی: ۱۵:۴۵ الی ۱۶:۴۵
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال
رده کمربندی قرمز-مشکی: ۱۶:۴۵ الی ۱۷:۴۵

متعاقبا اعلام خواهد شد

پنجشنبه 19 بهمن ماه / سالن ورزشی ایثار واقع در شهریار فاز3 اندیشه بلوار آزادی چهارراه میلادفردوس شرقی خیابان ولیعصر روبروی شیرینی فروشی قصر ملکه

انفرادی