مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان حوزه شمالغرب (دختران)

پایان ثبت نام 26 خرداد 1403 ساعت 23 ثبت نام شده 310

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات

خردسال سبز-آبی 

وزن ۴ ساعت ۸ صبح,وزن ۵ ساعت ۱۰,وزن ۱ ساعت ۱۱:۳۰,وزن ۷ ساعت ۱۳:۳۰,وزن ۹ ساعت ۱۴ ,وزن ۱۰ ساعت ۱۵

خردسال سبز-آبی و نونهال سبز-آبی و خردسال قرمز-مشکی :وزن ۶ ساعت ۸ صبح ,وزن ۳ ساعت ۱۰,وزن ۲ ساعت ۱۱:۳۰,وزن ۸ ساعت ۱۳,وزن ۱۰ نونهال سبز-آبی ساعت ۱۴,وزن ۱ و ۳ و ۷ و ۸ خردسال قرمز-مشکی ساعت ۱۴:۳۰

نونهال سبز-آبی وزن ۷ ساعت ۸ صبح,وزن ۶ ساعت ۱۰,وزن ۸ ساعت ۱۱:۳۰,وزن ۵ ساعت ۱۳,وزن ۳ ساعت ۱۴,وزن ۴ ساعت ۱۴:۳۰ ,وزن ۹ ساعت ۱۵

نونهال قرمز-مشکی :وزن ۷ ساعت ۸ صبح,وزن ۸ ساعت ۹,وزن ۵ ساعت ۱۰ ,وزن ۶ ساعت ۱۰:۳۰ ,وزن ۹ ساعت ۱۱,وزن ۱۰ و ۲ و ۴ و ۳ ساعت ۱۱:۳۰

خردسال قرمز-مشکی :وزن ۲ ساعت ۱۳,وزن ۵ ساعت ۱۴,وزن ۴ ساعت ۱۴:۱۵,وزن ۶ ساعت ۱۴:۳۰

پنجشنبه 31 خرداد ماه از ساع 11 الی 13 ظهر - خانه تکواندو پایتخت (سالن شهید وحید زمانی نیا)

جمعه یکم تیر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی