کارگاه آموزشی کوچینگ ویژه مربیان استان تهران (بانوان)

پایان ثبت نام 23 خرداد 1403 ساعت 11 ثبت نام شده 200

gender 20 تا 82 سال
QR Code

جمعه 25 خرداد ماه_سالن شهید کبکانیان

انفرادی