کارگاه آموزشی داوران ویژه درجات بین المللی، ممتاز و یک (آقایان)

پایان ثبت نام 23 خرداد 1403 ساعت 18 ثبت نام شده 69

gender 24 تا 82 سال
QR Code

پنجشنبه 24 خرداد ماه - سالن مهیمن از ساعت 13 الی 15 عصر

انفرادی