مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی مهبد جعفرزاده خالدی تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد حمید اسدالهی ابوالقاسم ورمزیاری ري
4 استاد صادقی كيان حناني تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی امیرشایان کریمی تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد قاضی محسنی ایلیا کریمی داویجانی رودهن
7 استاد مجید ابراهیمی مجتبی صمدی پردیس
8 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
9 استاد ناصرامینیان رایان سکوت تهران - حوزه شمال شرق
10 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
11 امیر ستایش فر محمد عسگری تهران - حوزه شمال شرق
12 حسن کاظمی پارسا جهان تیغ ري
13 حسین جاهد امیرمهدی مصطفوی تهران - حوزه شمال شرق
14 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
15 سهیل عباسی آرین شهرابی فراهانی تهران - حوزه شمال شرق
16 سید حسین جاهد محمد رضا طبسی تهران - حوزه شمال شرق
17 عباس سرفچگانی آریا غیائی مقدم تهران - حوزه جنوب شرق
18 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علیرضا حیدری ري
19 مجید ابراهیمی مسعود کاکاوند پردیس
20 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
21 ناصر امینیان مهدی سکوت تهران - حوزه شمال شرق