مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد قاضی محسنی ایلیا کریمی داویجانی رودهن
3 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد ناصرامینیان رایان سکوت تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
6 سید حسین جاهد محمد رضا طبسی تهران - حوزه شمال شرق
7 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علیرضا حیدری ري
8 فریبرز کریمی روهان رجبی تهران - حوزه شمال شرق
9 مجید ابراهیمی مسعود کاکاوند پردیس
10 محمد حسین صمیمی اردلانی محمد امین منتظری ري
11 محمد کرمی محمد گوهری هما تهران - حوزه شمال شرق
12 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
13 ناصر امینیان علیرضا شیرخانی پردیس