مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی امیرحسین زائدی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد علی زرین مصطفی مبلغ ري
4 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
6 جواد دستجردی بهرام کرمی تهران - حوزه شمال غرب
7 جواد دستجردی حمید جوزی تهران - حوزه شمال غرب
8 مجید ابراهیمی مسعود کاکاوند پردیس
9 محمدمهدی احمدپور امیرعلی فیض کرمیان شمیرانات
10 محمدمهدی احمدپور علی قاسمی شمیرانات
11 محمدمهدی احمدپور محمدشایان کمی شمیرانات
12 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق