مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آقای استاد غلامرضا عزیزی آذرشربیانی امیرحافظ برزگرقاضی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی امیرحسین زائدی تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد طاهر کاشفی محمدسبحان صیاد تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
7 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
8 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
9 ناصر امینیان مهدی سکوت تهران - حوزه شمال شرق