مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد طاهر کاشفی سام بختیاری تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد طاهر کاشفی سپهر غلامعلی تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی محمدسبحان صیاد تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد طاهر کاشفی محمدمتین علی پناهی تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
7 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
8 عباس سرفچگانی آریا غیائی مقدم تهران - حوزه جنوب شرق
9 محمد حسین صمیمی اردلانی محمد امین منتظری ري
10 محمد کرمی محمد گوهری هما تهران - حوزه شمال شرق
11 محمد ناصری امیر رضا بختیاری تهران - حوزه شمال شرق
12 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق