مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد صادقی كيان حناني تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی امیرحسین فلزی نصیری تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد علی زرین مصطفی مبلغ ري
5 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد ناصرامینیان رایان سکوت تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
8 جواد دستجردی بهرام کرمی تهران - حوزه شمال غرب
9 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
10 عباس سرفچگانی آریا غیائی مقدم تهران - حوزه جنوب شرق
11 محمد حسین صمیمی اردلانی محمد امین منتظری ري
12 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق