مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 11 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 101

gender 6 تا 83 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی مهبد جعفرزاده خالدی تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد حمید اسدالهی ابوالقاسم ورمزیاری ري
4 استاد صادقی كيان حناني تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
7 جمشید هداوند سیری علیرضا بلاغی بخشایشی تهران - حوزه شمال شرق
8 حمید کفاشیان سامان عربلو شهر شهريار
9 محمدمهدی احمدپور علی قاسمی شمیرانات
10 ناصر امینیان برهان امینیان تهران - حوزه شمال شرق
11 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
12 ناصر امینیان علیرضا شیرخانی پردیس