مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان شهریار (آقایان)

پایان ثبت نام 17 تیر 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 9

gender 70 تا 82 سال
50 تا 60 سال
60 تا 70 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
9 تا 11 سال
5 تا 9 سال
QR Code

خردسالان زیر ۷ سال کمربند سبز _ آبی مقدماتی فرم ۱ پایه فینال فرم ۲ فینال ۱ و ۲

خردسالان ۸ تا ۱۰ سال کمربند سبز _ آبی مقدماتی ۱ پایه فینال ۲ فینال ۱ و ۲

خردسالان ۸ تا ۱۰ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۵ پایه فینال ۶ فینال ۶ و ۷

خردسالان ۱۰ تا ۱۲ سال کمربند سبز_ آبی مقدماتی ۲ پایه فینال ۳ فینال ۳ و ۴

خردسالان ۱۰ تا ۱۲ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۶ پایه فینال ۷ فینال ۷و ۸

نونهالان ۱۲ تا ۱۴ سال کمربند سبز _ آبی مقدماتی ۲ پایه فینال ۳ فینال ۳ و ۴

نونهالان ۱۲ تا ۱۴ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۶ پایه فینال ۸ فینال ۸ و ۹

نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۷ پایه فینال ۹ فینال ۹و ۱۰

جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۸ پایه فینال ۹ فینال ۱۰ و ۱۱

۳۱ تا ۴۰ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۱۰ پایه فینال ۱۱ فینال ۱۲ و ۱۳

۴۱ تا ۵۰ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۱۱ پایه فینال ۱۳ فینال ۱۳ و ۱۴

۵۱ تا ۶۰ سال کمربند قرمز _ مشکی قدماتی ۱۰ پایه فینال ۱۲ فینال ۱۳ و ۱۴

۶۱ تا ۶۵ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۱۳ پایه فینال ۱۴ فینال ۱۴ و ۱۵

۶۵ تا ۷۰ سال کمربند قرمز _ مشکی قدماتی ۱۱ پایه فینال ۱۲ فینال ۱۴ و ۱۵

بالای ۷۰ سال کمربند قرمز _ مشکی مقدماتی ۱۳ پایه فینال ۱۴ فینال ۱۴ و ۱۵

متعاقبا اعلام خواهد شد

جمعه 22 تیرماه

انفرادی