مسابقات آزاد قهرمانی پومسه حوزه شمالغرب (دختران)

پایان ثبت نام 27 تیر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 200 از 200

gender 17 تا 30 سال
30 تا 50 سال
6 تا 14 سال
14 تا 17 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

فرم های  مسابقات قهرمانی حوزه شمالغرب

زیر 12 سال

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

کمربند سبز

1

1-2

3

کمر بند آبی

---

2-3

4

کمربند قرمز

---

----

4-6

کمربند  پوم

---

---

6-8

 

14-12  سال

 

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

  کمربند سبز

----

1-2

3

کمر بند آبی

----

2-3

4

کمربند قرمز

----------

2-4

5-6

کمربند  پوم

3-4

5-7

6-8

 

 

17-15   سال

 

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

  کمربند سبز

----

---

1-3

کمر بند آبی

----

----

3-4

کمربند قرمز

----------

-----

6-4

کمربند  مشکی

4-6

5-8

9-7

 

30-18 سال

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

  کمربند سبز

----

---

2-3

کمربند قرمز

----------

-----

6-4

کمربند  مشکی

4-7

5-8

9-6

 

رده 40-31 سال

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

  کمربند سبز

----

---

2-3

کمربند  مشکی

    ---

---

9-13

 

تیمی  17-15 سال

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

کمربند  مشکی

    ---

---

8-5

 

تیمی 30-18  سال

 

 

دور مقدماتی

 

پای فینال

 

فینال

کمربند  مشکی

    ---

---

6-9

در بخش انفرادی استاندارد
رده سنی زیر ۱۲ سال (  کمربند سبز)  :  ۸:۳۰ صبح
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال( کمربند پوم)  : ۸:۳۰ صبح
رده سنی زیر ۱۲ سال
رده کمربند آبی : ۹  صبح
رده کمربند پوم  : ۹:۳۰ صبح
رده کمربند قرمز  :۹:۳۰ صبح
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال( کمربند سبز)  : ۹:۴۵ صبح
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال( کمربند آبی) : ۱۰ صبح
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال( کمربند آبی) : ۱۱:۱۵ ظهر
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال( کمربند مشکی) : ۱۲ ظهر
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال ( کمربندمشکی  ) : ۱۱:۴۵ صبح
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال ( کمربندقرمز)  : ۱۲:۴۵ بعدازظهر
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال ( کمربندمشکی)   : ۱۲ ظهر
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال ( کمربند مشکی) : ۱۴ بعدازظهر
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال( کمربند سبز ) : ۱۴ بعدازظهر
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال ( کمربندسبز ) : ۱۴:۲۰ بعدازظهر
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال :
کمربند سبز : ۱۵:۴۵ بعدازظهر
کمربند قرمز : ۱۴:۴۵ بعدازظهر
در بخش تیمی
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال : ۱۴:۴۰ بعدازظهر
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال:
کمربند سبز : ۱۵:۴۵ بعدازظهر
کمربند قرمز : ۱۵:۳۰ بعد اظهر

جمعه 31 تیر ماه - سالن شهید کبکانیان

انفرادی
تیمی