مسابقات قهرمانی هانمادانگ و پومسه شهرستان ری (آقایان)

پایان ثبت نام 31 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 175 از 400

gender 14 تا 17 سال
6 تا 11 سال
11 تا 14 سال
19 تا 80 سال
6 تا 80 سال
17 تا 30 سال
30 تا 40 سال
QR Code