مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (دختران)

پایان ثبت نام 7 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 250 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمان وزنکشی 

پنج شنبه 6/10 ساعت 10تا12صبح 

میدان هفت تیر سالن شهید کبکانیان

زمانبندی مسابقات

رده سنی نونهالان تمامی رده کمربندی ساعت  8صبح

رده سنی خردسالان تمام  رده کمربندی 12ظهر

پنج شنبه 6 / 10 ساعت 10 تا12 صبح سالن کبکانیان

جمعه 11 شهریور ماه_سالن زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی