مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران)

پایان ثبت نام 15 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 300 از 300

gender 14 تا 17 سال
8 تا 11 سال
11 تا 14 سال
QR Code

زمان بندی بازی مسابقات جمعه 18 شهریور مسابقات شمالغرب

نوجوانان ساعت 8 الی 10

ساعت 10 الی 10.15 استراحت داورها

نونهالان ساعت 10.15 الی 12.30

خردسالان سبز-آبی ساعت 12.30 الی 13.15

ساعت 13.15 الی 14 نماز و ناهار داوران

ادامه بازی خردسالان سبز-آبی 14الی 15

خردسالان قرمز-پوم ساعت الی 15 الی16:30

پنجشنبه 17 شهریور ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن / نوجوانان از ساعت 30 :17 الی05 :18 - نونهالان از ساعت 05 :18 الی50 :18 - خردسالان سبز - آبی و خردسالان قرمز - پوم از ساعت 50 :18 الی 30 :19

جمعه 18 شهریور ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی