مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان قدس (دختران)

پایان ثبت نام 16 آبان 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 87 از 250

gender 30 تا 80 سال
14 تا 17 سال
17 تا 30 سال
40 تا 50 سال
5 تا 14 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
5 تا 11 سال
QR Code