لیگ نوجوانان انفرادی وزن 7 و 8 بانوان - گروه اول

جدول بازی های لیگ

جدول لیگ نوجوانان انفرادی وزن 7 و 8 بانوان - گروه اول

هفته 1

 • کیانا حیدری ازندریانی
  ملیگا بهروش
 • دیانا حوتی ثمرین
  فرحناز عسکری
 • سارینا خانمحمدی
  تبسم صحرائی لشکریان
 • فاطمه مقدم مغانلو
  ثریا ساجدی فردقلی بکلو
 • هستی عادل
  نازنین شکرانه کرمجوان
 • الهه سیفی
  سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار

هفته 2

 • دیانا حوتی ثمرین
  ملیگا بهروش
 • سارینا خانمحمدی
  کیانا حیدری ازندریانی
 • فاطمه مقدم مغانلو
  فرحناز عسکری
 • هستی عادل
  تبسم صحرائی لشکریان
 • الهه سیفی
  ثریا ساجدی فردقلی بکلو
 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  نازنین شکرانه کرمجوان

هفته 3

 • سارینا خانمحمدی
  ملیگا بهروش
 • فاطمه مقدم مغانلو
  دیانا حوتی ثمرین
 • هستی عادل
  کیانا حیدری ازندریانی
 • الهه سیفی
  فرحناز عسکری
 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  تبسم صحرائی لشکریان
 • نازنین شکرانه کرمجوان
  ثریا ساجدی فردقلی بکلو

هفته 4

 • فاطمه مقدم مغانلو
  ملیگا بهروش
 • هستی عادل
  سارینا خانمحمدی
 • الهه سیفی
  دیانا حوتی ثمرین
 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  کیانا حیدری ازندریانی
 • نازنین شکرانه کرمجوان
  فرحناز عسکری
 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  تبسم صحرائی لشکریان

هفته 5

 • هستی عادل
  ملیگا بهروش
 • الهه سیفی
  فاطمه مقدم مغانلو
 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  سارینا خانمحمدی
 • نازنین شکرانه کرمجوان
  دیانا حوتی ثمرین
 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  کیانا حیدری ازندریانی
 • تبسم صحرائی لشکریان
  فرحناز عسکری

هفته 6

 • الهه سیفی
  ملیگا بهروش
 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  هستی عادل
 • نازنین شکرانه کرمجوان
  فاطمه مقدم مغانلو
 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  سارینا خانمحمدی
 • تبسم صحرائی لشکریان
  دیانا حوتی ثمرین
 • فرحناز عسکری
  کیانا حیدری ازندریانی

هفته 7

 • سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
  ملیگا بهروش
 • نازنین شکرانه کرمجوان
  الهه سیفی
 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  هستی عادل
 • تبسم صحرائی لشکریان
  فاطمه مقدم مغانلو
 • فرحناز عسکری
  سارینا خانمحمدی
 • کیانا حیدری ازندریانی
  دیانا حوتی ثمرین

هفته 8

 • نازنین شکرانه کرمجوان
  ملیگا بهروش
 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
 • تبسم صحرائی لشکریان
  الهه سیفی
 • فرحناز عسکری
  هستی عادل
 • کیانا حیدری ازندریانی
  فاطمه مقدم مغانلو
 • دیانا حوتی ثمرین
  سارینا خانمحمدی

هفته 9

 • ثریا ساجدی فردقلی بکلو
  ملیگا بهروش
 • تبسم صحرائی لشکریان
  نازنین شکرانه کرمجوان
 • فرحناز عسکری
  سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
 • کیانا حیدری ازندریانی
  الهه سیفی
 • دیانا حوتی ثمرین
  هستی عادل
 • سارینا خانمحمدی
  فاطمه مقدم مغانلو

هفته 10

 • تبسم صحرائی لشکریان
  ملیگا بهروش
 • فرحناز عسکری
  ثریا ساجدی فردقلی بکلو
 • کیانا حیدری ازندریانی
  نازنین شکرانه کرمجوان
 • دیانا حوتی ثمرین
  سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
 • سارینا خانمحمدی
  الهه سیفی
 • فاطمه مقدم مغانلو
  هستی عادل

هفته 11

 • فرحناز عسکری
  ملیگا بهروش
 • کیانا حیدری ازندریانی
  تبسم صحرائی لشکریان
 • دیانا حوتی ثمرین
  ثریا ساجدی فردقلی بکلو
 • سارینا خانمحمدی
  نازنین شکرانه کرمجوان
 • فاطمه مقدم مغانلو
  سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار
 • هستی عادل
  الهه سیفی