رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
781 بنیامین خدابنده لو میثم نورمحمدی 0 0
782 امیر حسین سلطانی میثم نورمحمدی 0 0
783 آرمین عارفی بخشایش میثم نورمحمدی 0 0
784 محمد حسین قطرانی میثم نورمحمدی 0 0
785 محمد امین رزمی میثم نورمحمدی 0 0
786 حسین بابائ چرمینی استاد اکبر شهبازی 0 0
787 پارسا آذرپناهی شبلو استاد محمد هاشمی 0 0
788 بنیامین جباری استاد علی زرین 0 0
789 امین سلگی استاد رضا جم پور 0 0
790 ایوب اشتری استاد رضا جم پور 0 0
791 محمدحسین شیخ زاده مجتبی عبدالوند 0 0
792 امیر مهدی محمدی مهدی کیانسب 0 0
793 محمدآرش آرگون استاد جم پور 0 0
794 بنیامین نجیبی استاد محسن کاشی زاده 0 0
795 علی وصالی همت محسن کاشی زاده 0 0
796 پویان نیک بین استاد علی زرین 0 0