اخبار

مربیان و خانواده‌های محترم جهت عودت هزینه مبالغ مسابقات حوزه و شهرستان ها و استان ها می بایست حداقل ۷۲ ساعت قبل از برگزاری مسابقات نامه مربوطه به همراه مستندات و گواهی پزشکی به هیات استان تهران ارسال نمایید.

در غیراینصورت پس از برگزاری مسابقات و وزن کشی هزینه ای عودت نخواهد شد.