لیگ برتر پومسه ابداعی (آقایان) - قرمز و مشکی

پایان ثبت نام 25 دی 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 6

gender 15 تا 18 سال
18 تا 52 سال
6 تا 15 سال
QR Code
مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد نظری عباس فاتحی تهران - حوزه جنوب غرب
2 کامیاب صادقی کیوان خدادادی پردیس