مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد امیر ستایش فر امیر حسین رجبی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد امیر ستایش فر ایلیا راه بریان تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد امیر ستایش فر محمد یاسین کاظم رودباری تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد امیر ستایش فر محمدطاها طاهرخوانی تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد سیدرضا کساییان سینا امینی پردیس
6 استاد طاهر کاشفی آژوان مرادی تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد طاهر کاشفی امیرعلی رادکا تهران - حوزه شمال شرق
8 استاد طاهر کاشفی حسین بختیاری تهران - حوزه شمال شرق
9 استاد طاهر کاشفی محمدحسین صراف تهران - حوزه شمال شرق
10 استاد طاهر کاشفی محمدهادی فرجی تهران - حوزه شمال شرق
11 استاد علی خالقی جاوید محمدی قدس
12 استاد علی کریمی آرتین پناه سلطانی تهران - حوزه جنوب غرب
13 استاد علی کریمی امیرعلی محمدعلی پور تهران - حوزه جنوب غرب
14 استاد علی کریمی رهام فهمی ملکی تهران - حوزه جنوب غرب
15 استاد علی کریمی سپهر غفوری تهران - حوزه جنوب غرب
16 استاد علی کریمی عباس بی باک کرکشه تهران - حوزه جنوب غرب
17 استاد علی کریمی محمدپارسا پورموید تهران - حوزه جنوب غرب
18 استاد کامیاب صادقی سبحان وظیفه شناس پردیس
19 استاد مجتبی اعتماد امیر محمد سیدی تهران - حوزه شمال غرب
20 استاد مجتبی اعتماد پارسا میرزائی ورزقانی تهران - حوزه شمال غرب
21 استاد مجتبی اعتماد رادین کاوه حداد تهران - حوزه شمال غرب
22 استاد مجتبی اعتماد شهاب الدین پورهاجریان تهران - حوزه شمال غرب
23 استاد مجتبی اعتماد محمد حسام فتحی نیا تهران - حوزه شمال غرب
24 استاد محمد مهدی اعتماد آراد طاهری تهران - حوزه شمال غرب
25 استاد محمد مهدی اعتماد امیر رضا حسین زاده تهران - حوزه شمال غرب
26 استاد محمد مهدی اعتماد بابک کریم لشکری تهران - حوزه شمال غرب
27 استاد محمد مهدی اعتماد بردیا بامری نیا تهران - حوزه شمال غرب
28 استاد محمد مهدی اعتماد شنتیا بامری نیا تهران - حوزه شمال غرب
29 استاد محمد مهدی اعتماد علی کوهستانی تهران - حوزه شمال غرب
30 استاد محمد مهدی اعتماد محمدماهان زنجانی تهران - حوزه شمال غرب
31 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
32 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
33 اصغر قنبری امیرحسین بختیاری بوستان
34 اصغر قنبری امیرحسین حضوری بوستان
35 اصغر قنبری امیرعلی پیری بوستان
36 اصغر قنبری یعقوب زین بوستان
37 اصغرقنبری محمدجعفری بوستان
38 امید کبیری بیدمشکی مهدیار شفیعی تهران - حوزه شمال شرق
39 امیر ستایش فر محمد عسگری تهران - حوزه شمال شرق
40 بهروز حاجی زاده محمد پارسا اسکندری بوستان
41 بهزاد آرمندمرادلو ایلیاصدرالسادات ري
42 بهزاد آرمندمرادلو سید حمید هاشمی ري
43 جهانگیر رفعتی امیرعلی خادم دورباش بوستان
44 جهانگیررفعتی محمد دنیوی خالان بوستان
45 دانیال باوری اشکان جلال شاهکویی تهران - حوزه شمال شرق
46 دانیال باوری امیرعلی محمدپوری تهران - حوزه شمال شرق
47 دانیال باوری پارسا مرشد تهران - حوزه شمال شرق
48 دانیال باوری پرهام اصغری تهران - حوزه شمال شرق
49 دانیال باوری رادمهر اسماعیلی تهران - حوزه شمال شرق
50 دانیال باوری سید ارین میر سید حسین تهران - حوزه شمال شرق
51 رحیم صالحی ایلیا ناصری پردیس
52 سهیل عباسی آرین شهرابی فراهانی تهران - حوزه شمال شرق
53 سيد حسين جاهد امیرعلی دامنه ئی تهران - حوزه شمال شرق
54 طاهر کاشفی امیرحافظ زاهدی نسب تهران - حوزه شمال شرق
55 طاهر کاشفی پارسا غلامیان تهران - حوزه شمال شرق
56 طاهر کاشفی پرهام فلاح عزیزی تهران - حوزه شمال شرق
57 طاهر کاشفی حسین نظرپور کاشانی تهران - حوزه شمال شرق
58 طاهر کاشفی حمیدرضا شفائی رازلیقی تهران - حوزه شمال شرق
59 طاهر کاشفی محمدحسین بختیاری تهران - حوزه شمال شرق
60 طاهرکاشفی آرادرضایی تهران - حوزه شمال شرق
61 عبدالله سیرجانی رضا زمانی کیا تهران - حوزه شمال شرق
62 علی کریمی امیر عباس اوجاقلو تهران - حوزه جنوب غرب
63 علیرضا حیدری سید علیرضا حاجی پور پردیس
64 فرید بهرامی سراج الدین زردوئیی تهران - حوزه شمال شرق
65 کامیاب صادقی آریان زندی محب پردیس
66 کامیاب صادقی سید امیر عباس حاجی پور پردیس
67 کامیاب صادقی محمد مهدی حکمتی پردیس
68 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس
69 کامیاب صادقی نیما زهدی پردیس
70 مجید ابراهیمی مسعود کاکاوند پردیس
71 مجید ابراهیمی مهیار رضائی بشکاء پردیس
72 مجیدابراهیمی محمدعلی قاسمی مفید آبادی تهران - حوزه شمال شرق
73 محمد رضا برجی محمد طاهریان تهران - حوزه شمال غرب
74 محمدرضا آذری نیا رادین کاشانی تهران - حوزه شمال شرق
75 محمدرضا برجی امیر علی ایزد پناه تهران - حوزه شمال غرب
76 محمدرضا برجی امیرحسین شیرعلی زاده منور تهران - حوزه شمال غرب
77 محمدرضا برجی محمد دژبخش تهران - حوزه شمال غرب
78 محمدرضابرجی سیدمرتضی مرتضوی تهران - حوزه شمال غرب
79 محمدرضابرجی محمدمهدی یوسفی تهران - حوزه شمال غرب
80 میلاد فیروزنیا معراج امینی جوریابی تهران - حوزه شمال شرق
81 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
82 هادي جباري محمد مهدی هنرمند تهران - حوزه شمال غرب