مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 30 تا 40 سال
14 تا 17 سال
17 تا 30 سال
9 تا 12 سال
12 تا 14 سال
5 تا 82 سال
3 تا 9 سال
QR Code

فرم های اجرایی مسابقات پومسه

زیر ۹ سال سبزو آبی فرم ۲و ۳

زیر ۹ سال قرمز و پوم فرم ۴ و ۵

زیر ۱۲ سال سبزو آبی فرم ۳و۴

زیر ۱۲ سال قرمز و پوم فرم ۵ و6

  ۱۲ تا ۱۴ سال سبز و آبی فرم ۳و4 

۱۲ تا ۱۴ سال قرمز و پوم فرم ۵ و ۸

۱۵ تا ۱۷ سال سبزو آبی فرم ۳و۴

۱۵ تا ۱۷ سال قرمز مشکی فرم ۶ و۹

18 تا ۳۰ سال قرمز مشکی فرم ۷ و ۹

3۱ تا ۴۰ سال قرمز مشکی فرم ۸ و ۹

تایم تیبل مسابقات پومسه قهرمانی حوزه شمالشرق


تایم تیبل مسابقات پومسه قهرمانی حوزه شمالشرق 

 زیر ۹ سال سبزو آبی ساعت  ۸،۳۰ 

 ۹ تا ۱۲ سال سبزو آبی ساعت ۹ 

 ۹ تا ۱۲ سال قرمز مشکی ساعت ۱۰،۳۰ 

 ۱۲ تا ۱۴ سال سبزو آبی ساعت ۱۰،۴۵ 

 ۱۲ تا ۱۴ سال قرمز مشکی ساعت ۱۱ 

 ۱۵ تا ۱۷ سال قرمز مشکی ساعت ۱۱،۲۰

 ۱۸ تا ۳۰ سال قرمز مشکی ۱۱،۳۰

لطفا توجه فرمایید بازیکنان موظفند نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده در سالن مسابقه حضور داشته باشند


تایم تیبل مسابقات هان مادانگ حوزه شمال شرق

دربخش آقایان

زمین شماره ۱

۸:۳۰  الی   ۱۲ ظهر   نوپی آپ چاگی

۱۲ الی    ۱۳   دولگه چاگی (فیلیپینی)

۱۳:۳۰   الی ۱۵:۳۰   تیو یوپ چاگی

زمین شماره ۳ 

۱۳:۳۰    الی    ۱۵:۳۰   دولیو چاگی رکوردی

زمین شماره ۲

۸:۳۰ الی ۱۰ صبح    آپ چاگی رکوردی

۱۰:۱۵ الی ۱۱   یوپ چاگی رکوردی

۱۱  الی  ۱۱:۴۵    آپ چاگی تعادلی

۱۱:۴۵   الی   ۱۲:۴۵ یوپ چاگی تعادلی

۱۳:۳۰   الی   ۱۴:۳۰  دولیو چاگی تعادلی

۱۴:۳۰   الی ۱۵:۳۰   مومدولیو چاگی رکوردی

جمعه 10 آذر ماه - سالن امام علی (ع)

انفرادی