مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد سیدرضا کساییان سینا امینی پردیس
2 استاد صادقی آرش حاجی زاده تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی آژوان مرادی تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد طاهر کاشفی امیرحسین فلزی نصیری تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی یاسین خیری تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد علی خالقی جاوید محمدی قدس
7 استاد کامیاب صادقی جواد دارابی پردیس
8 استاد کامیاب صادقی سبحان وظیفه شناس پردیس
9 استاد کامیاب صادقی محمد حسین مرادی پردیس
10 استاد کامیاب صادقی محمد صالح عبد خدا پردیس
11 استاد مجتبی اعتماد امیر محمد سیدی تهران - حوزه شمال غرب
12 استاد مجتبی اعتماد محمد فرهان عابدیان تهران - حوزه شمال غرب
13 اصغر قنبری امیرحسین بختیاری بوستان
14 اصغر قنبری امیرحسین حضوری بوستان
15 اصغر قنبری یعقوب زین بوستان
16 بهزادآرمند پدرام رضایی ري
17 پرویز صادقی مهیار محمدی باقر شهر
18 جهانگیر رفعتی مهدی دنیوی خالان بوستان
19 جهانگیررفعتی محمد دنیوی خالان بوستان
20 دانیال باوری امیرعلی محمدپوری تهران - حوزه شمال شرق
21 دانیال باوری ايليا مجيدي تهران - حوزه شمال شرق
22 دانیال باوری رادین حمزه پور تهران - حوزه شمال شرق
23 طاهر کاشفی امیرحافظ زاهدی نسب تهران - حوزه شمال شرق
24 طاهر کاشفی پرهام فلاح عزیزی تهران - حوزه شمال شرق
25 طاهر کاشفی حسین نظرپور کاشانی تهران - حوزه شمال شرق
26 طاهر کاشفی عرشیا شهابی تهران - حوزه شمال شرق
27 طاهر کاشفی مصطفی کاشفی تهران - حوزه شمال شرق
28 عبدالله سیرجانی رضا زمانی کیا تهران - حوزه شمال شرق
29 غلامرضا آقاکثیری شهاب زارعي تهران - حوزه جنوب شرق
30 فرید بهرامی سراج الدین زردوئیی تهران - حوزه شمال شرق
31 فیروز اسبقی خانقاه محمدحسین پایاب تهران - حوزه شمال شرق
32 کامیاب صادقی آریان زندی محب پردیس
33 کامیاب صادقی پوریا اکبرزاده پردیس
34 کامیاب صادقی محمد مهدی حکمتی پردیس
35 کامیاب صادقی نیما زهدی پردیس
36 مجیدابراهیمی محمدعلی قاسمی مفید آبادی تهران - حوزه شمال شرق
37 محمد رضا برجی محمد جعفری بیدهندی تهران - حوزه شمال غرب
38 محمد رضا برجی محمد طاهریان تهران - حوزه شمال غرب
39 محمد سعید نریمانی جارانی امير علي نوروزيان شام آسبي تهران - حوزه شمال شرق
40 محمدرضا برجی امیر علی ایزد پناه تهران - حوزه شمال غرب
41 میلاد فیروزنیا معراج امینی جوریابی تهران - حوزه شمال شرق
42 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق
43 هادي جباري محمد مهدی هنرمند تهران - حوزه شمال غرب