مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد مجتبی اعتماد سعید امین الرعایا تهران - حوزه شمال غرب
3 استاد مجتبی اعتماد منصور حسن زاده تهران - حوزه شمال غرب
4 استاد محمد مهدی اعتماد امیر رضا حسین زاده تهران - حوزه شمال غرب
5 استاد محمد مهدی اعتماد بردیا بامری نیا تهران - حوزه شمال غرب
6 استاد محمد مهدی اعتماد متین علی آبادیان تهران - حوزه شمال غرب
7 استاد نادر خدامرادی صدراشجاعی منش تهران - حوزه شمال غرب
8 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
9 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
10 بهزاد آرمندمرادلو امیر حسین خوشبختی ري
11 حسین جاهد آتبین سیف تهران - حوزه شمال شرق
12 حسین جاهد آرین صدیقی تهران - حوزه شمال شرق
13 حسین جاهد امیر مهدی رازگردانی تهران - حوزه شمال شرق
14 حسین جاهد امیرحسین رازگردانی تهران - حوزه شمال شرق
15 حسین جاهد امیرعلی ربیعی تهران - حوزه شمال شرق
16 حسین جاهد امیرمهدی مصطفوی تهران - حوزه شمال شرق
17 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
18 حسین جاهد حمزه امیری تهران - حوزه شمال شرق
19 حسین جاهد ذوالفقار امیری تهران - حوزه شمال شرق
20 دانيال باورى برنا عليخانى تهران - حوزه شمال شرق
21 دانیال باوری آریان یادگاری تهران - حوزه شمال شرق
22 دانیال باوری اشکان جلال شاهکویی تهران - حوزه شمال شرق
23 دانیال باوری ايليا مجيدي تهران - حوزه شمال شرق
24 دانیال باوری بردیا علی خانی تهران - حوزه شمال شرق
25 دانیال باوری رادمهر اسماعیلی تهران - حوزه شمال شرق
26 دانیال باوری سامیار شاملی تهران - حوزه شمال شرق
27 دانیال باوری سورنا سازگار تهران - حوزه شمال شرق
28 دانیال باوری سیدمحمدطاهاآقامیری تهران - حوزه شمال شرق
29 دانیال باوری محمدحسین جمالی تهران - حوزه شمال شرق
30 سيد حسين جاهد سید مهرشاد داشخانه تهران - حوزه شمال شرق
31 سید حسین جاهد آرین محمدخانلو تهران - حوزه شمال شرق
32 سید حسین جاهد پویان رحمانی تهران - حوزه شمال شرق
33 سید حسین جاهد محمد رضا طبسی تهران - حوزه شمال شرق
34 علیرضا حیدری سید علیرضا حاجی پور پردیس
35 کامیاب صادقی علیرضا شجریان پردیس
36 کامیاب صادقی کیان زندی محب پردیس
37 مجتبی اعتماد محمدامين رضايي تهران - حوزه شمال غرب
38 مجتبی اعتماد يوسف رضايي تهران - حوزه شمال غرب
39 مجید ابراهیمی مسعود کاکاوند پردیس
40 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق