مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی امیرحسین زائدی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد حمید رضا اروان امیر‌حسین شهبازی تهران - حوزه جنوب غرب
3 استاد سیدرضا کساییان سینا امینی پردیس
4 استاد طاهر کاشفی امیرعلی عارفخانی کلاته تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی حسین بختیاری تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد طاهر کاشفی یاسین خیری تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد کامیاب صادقی محمد حسین مرادی پردیس
8 استاد مجتبی اعتماد عبدالحمید طهماسبی آشتیانی تهران - حوزه شمال غرب
9 استاد نادر خدامرادی صدراشجاعی منش تهران - حوزه شمال غرب
10 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
11 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
12 بهزاد آرمندمرادلو متین بابایی ري
13 دانيال باورى برنا عليخانى تهران - حوزه شمال شرق
14 دانیال باوری امیراحمد جاور تهران - حوزه شمال شرق
15 دانیال باوری سیدمحمدطاهاآقامیری تهران - حوزه شمال شرق
16 سيد حسين جاهد پرهام روح بخش تهران - حوزه شمال شرق
17 سيد حسين جاهد سید مهرشاد داشخانه تهران - حوزه شمال شرق
18 کامیاب صادقی کیان زندی محب پردیس
19 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق