مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آقای کامران صادقی محمد پارسا پردیس
2 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی امیرشایان کریمی تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد طاهر کاشفی امیرعلی عارفخانی کلاته تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی محمد سجاد عسگری تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد کامیاب صادقی پرهام اکبرزاده پردیس
7 استاد کامیاب صادقی جواد دارابی پردیس
8 استاد کامیاب صادقی علیرضا شجریان پردیس
9 استاد کامیاب صادقی محمد حسین مرادی پردیس
10 استاد مجتبی اعتماد پارسا میرزائی ورزقانی تهران - حوزه شمال غرب
11 استاد مجتبی اعتماد رادین کاوه حداد تهران - حوزه شمال غرب
12 استاد مجتبی اعتماد شهاب الدین پورهاجریان تهران - حوزه شمال غرب
13 استاد محمد مهدی اعتماد آراد طاهری تهران - حوزه شمال غرب
14 استاد محمد مهدی اعتماد امیر رضا حسین زاده تهران - حوزه شمال غرب
15 استاد محمد مهدی اعتماد بابک کریم لشکری تهران - حوزه شمال غرب
16 استاد محمد مهدی اعتماد شنتیا بامری نیا تهران - حوزه شمال غرب
17 استاد محمد مهدی اعتماد متین علی آبادیان تهران - حوزه شمال غرب
18 استاد نادر خدامرادی صدراشجاعی منش تهران - حوزه جنوب غرب
19 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
20 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
21 استاد هادی جلیلوند ماهان زرین تهران - حوزه شمال شرق
22 امید کبیری بیدمشکی مهدیار شفیعی تهران - حوزه شمال شرق
23 بهزاد آرمندمرادلو ایلیاصدرالسادات ري
24 حسین جاهد آرین صدیقی تهران - حوزه شمال شرق
25 حسین جاهد امیر مهدی عرب صاحبی تهران - حوزه شمال شرق
26 حسین جاهد حمزه امیری تهران - حوزه شمال شرق
27 حسین جاهد ذوالفقار امیری تهران - حوزه شمال شرق
28 حسین جاهد رادین مختاری تهران - حوزه شمال شرق
29 حسین جاهد سامیار جلیلی تهران - حوزه شمال شرق
30 حسین جاهد محمد طاها موقر تهران - حوزه شمال شرق
31 حسین جاهد محمد متین بیابانی تهران - حوزه شمال شرق
32 حسین جاهد مهدی خلیلی تهران - حوزه شمال شرق
33 دانیال باوری امیراحمد جاور تهران - حوزه شمال شرق
34 دانیال باوری پویا مرشد تهران - حوزه شمال شرق
35 دانیال باوری سامیار شاملی تهران - حوزه شمال شرق
36 دانیال باوری سیدمحمدطاهاآقامیری تهران - حوزه شمال شرق
37 سيد حسين جاهد امیرعلی دامنه ئی تهران - حوزه شمال شرق
38 سيد حسين جاهد پرهام روح بخش تهران - حوزه شمال شرق
39 سید حسین جاهد سبحان قربانی تهران - حوزه شمال شرق
40 سید حسین جاهد محمد رضا طبسی تهران - حوزه شمال شرق
41 سید مهدی معراجی مهدی زارعی تهران - حوزه جنوب غرب
42 طاهر کاشفی امیرحسین قائدرحمتی تهران - حوزه شمال شرق
43 طاهر کاشفی ایمان نریمان کیا تهران - حوزه شمال شرق
44 طاهرکاشفی آرادرضایی تهران - حوزه شمال شرق
45 فرید بهرامی سراج الدین زردوئیی تهران - حوزه شمال شرق
46 کامیاب صادقی آریان زندی محب پردیس
47 کامیاب صادقی ابوالفضل مهدی لو پردیس
48 کامیاب صادقی امیر علی پردیس
49 کامیاب صادقی سید امیر عباس حاجی پور پردیس
50 کامیاب صادقی محمدپارسا اختیاری پردیس
51 مجتبی اعتماد لوان یعقوبی تهران - حوزه شمال غرب
52 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق