مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی امیرحسین زائدی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی محمدسبحان صیاد تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد کامیاب صادقی امیررسام میرانیان پردیس
5 استاد مجتبی اعتماد عبدالحمید طهماسبی آشتیانی تهران - حوزه شمال غرب
6 استاد مجتبی اعتماد منصور حسن زاده تهران - حوزه شمال غرب
7 استاد محمد مهدی اعتماد بردیا بامری نیا تهران - حوزه شمال غرب
8 استاد نادر خدامرادی صدراشجاعی منش تهران - حوزه جنوب غرب
9 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
10 حسین جاهد پرهام تحفه تهران - حوزه شمال شرق
11 دانیال باوری ايليا مجيدي تهران - حوزه شمال شرق
12 کامیاب صادقی کیان زندی محب پردیس
13 مجتبی اعتماد يوسف رضايي تهران - حوزه شمال غرب
14 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق