مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد امیر ستایش فر امیر حسین رجبی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد امیر ستایش فر امیرحسین ابوالفتحی نوبری تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد امیر ستایش فر محمد علیکاهی تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی آرین وجدانی تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد طاهر کاشفی عرشیا گودرزی تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
8 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
9 دانیال باوری امیراحمد جاور تهران - حوزه شمال شرق
10 دانیال باوری برسام منصوری تهران - حوزه شمال شرق
11 دانیال باوری سامیار شاملی تهران - حوزه شمال شرق
12 سيد حسين جاهد پرهام روح بخش تهران - حوزه شمال شرق
13 سید مهدی معراجی مهدی زارعی تهران - حوزه جنوب شرق
14 طاهر کاشفی آرتین آبائی تهران - حوزه شمال شرق
15 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس
16 مهدی خواجه صالحانی پارسا ملکی بومهن
17 مهدی خواجه صالحانی محمد طاها رمضانی بومهن
18 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق