مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد طاهر کاشفی ابوالفضل عسکری تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد طاهر کاشفی ابوالفضل علیزاده تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد طاهر کاشفی حسین رنجبران تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد طاهر کاشفی سجاد عسکری تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد طاهر کاشفی سید محمدسجاد طباطبائیان تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد طاهر کاشفی علی عبدالمحمدی تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد طاهر کاشفی کیارش احدی تهران - حوزه شمال شرق
8 استاد مجتبی اعتماد سعید امین الرعایا تهران - حوزه شمال غرب
9 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
10 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
11 دانیال باوری امیراحمد جاور تهران - حوزه شمال شرق
12 دانیال باوری پویا مرشد تهران - حوزه شمال شرق
13 دانیال باوری رادین حمزه پور تهران - حوزه شمال شرق
14 سيد حسين جاهد پرهام روح بخش تهران - حوزه شمال شرق
15 سید حسین جاهد سبحان قربانی تهران - حوزه شمال شرق
16 سید حسین جاهد محمد رضا طبسی تهران - حوزه شمال شرق
17 طاهر کاشفی امیرحسین قائدرحمتی تهران - حوزه شمال شرق
18 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس
19 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق