مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد امیر ستایش فر محمد پاشا تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
4 بهزاد آرمندمرادلو امیر حسین خوشبختی ري
5 بهزاد آرمندمرادلو ایلیاصدرالسادات ري
6 بهزاد آرمندمرادلو سید حمید هاشمی ري
7 دانیال باوری امیرمحمدیعقوبی محمودآبادی تهران - حوزه شمال شرق
8 دانیال باوری برسام منصوری تهران - حوزه شمال شرق
9 دانیال باوری سید ارین میر سید حسین تهران - حوزه شمال شرق
10 دانیال باوری ماهان صبری زاده تهران - حوزه شمال شرق
11 سید حسین جاهد فرزاد زورقچی تهران - حوزه شمال شرق
12 طاهر کاشفی مصطفی کاشفی تهران - حوزه شمال شرق
13 علی کریمی امیر عباس اوجاقلو تهران - حوزه جنوب غرب
14 فرید بهرامی سراج الدین زردوئیی تهران - حوزه شمال شرق
15 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس
16 محمد رضا برجی پارسا فرخسروی تهران - حوزه شمال غرب
17 محمد رضا برجی محمد جعفری بیدهندی تهران - حوزه شمال غرب
18 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق