مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد امیر ستایش فر سبحان علیکاهی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد مجتبی اعتماد پارسا میرزائی ورزقانی تهران - حوزه شمال غرب
3 استاد مجتبی اعتماد محمد حسین دهقان منشادی تهران - حوزه شمال غرب
4 استاد محمد مهدی اعتماد علی کوهستانی تهران - حوزه شمال غرب
5 استاد محمد مهدی اعتماد محمدماهان زنجانی تهران - حوزه شمال غرب
6 استاد ناصر امینیان حسین گندم کار تهران - حوزه شمال شرق
7 استاد ناصرامینیان محمد هیدار گندمکار تهران - حوزه شمال شرق
8 بهزاد آرمندمرادلو امیر حسین خوشبختی ري
9 بهزاد آرمندمرادلو متین بابایی ري
10 حسین جاهد محمد متین بیابانی تهران - حوزه شمال شرق
11 دانیال باوری امیراحمد جاور تهران - حوزه شمال شرق
12 دانیال باوری باربد یوسفی تهران - حوزه شمال شرق
13 دانیال باوری پارسا مرشد تهران - حوزه شمال شرق
14 دانیال باوری سید ارین میر سید حسین تهران - حوزه شمال شرق
15 دانیال باوری محمدحسین شهباز تهران - حوزه شمال شرق
16 مجتبی اعتماد متین مظفری تهران - حوزه شمال غرب
17 مجتبی اعتماد محمدامين رضايي تهران - حوزه شمال غرب
18 مجتبی اعتماد يوسف رضايي تهران - حوزه شمال غرب
19 محمد رضا برجی پارسا فرخسروی تهران - حوزه شمال غرب
20 محمد رضا برجی محمد جعفری بیدهندی تهران - حوزه شمال غرب
21 ناصر امینیان شهاب الدین الله مراد تهران - حوزه شمال شرق