مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد بهرام صادقی امیرحسین زائدی تهران - حوزه شمال شرق
2 استاد بهرام صادقی سانیار نصیری تهران - حوزه شمال شرق
3 استاد بهرام صادقی علی نصیری تهران - حوزه شمال شرق
4 استاد بهرام صادقی محمدامین فرخ نیا تهران - حوزه شمال شرق
5 کامیاب صادقی آریان زندی محب پردیس
6 کامیاب صادقی علی بودلایی پردیس
7 محمدرضا آذری نیا رادین کاشانی تهران - حوزه شمال شرق
8 یوسف جهانگیری ابوالفضل احمدی تهران - حوزه جنوب غرب
9 یوسف جهانگیری امیرعباس عباسی فر تهران - حوزه جنوب غرب
10 یوسف جهانگیری محمدحسین نجفی جلالیه تهران - حوزه جنوب غرب