مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد باقی نژاد امیر علی مسلمی تهران - حوزه جنوب غرب
2 استاد باقی نژاد امیرطاها فرقانی تهران - حوزه جنوب غرب
3 استاد باقی نژاد محمد امین حیدری تهران - حوزه جنوب غرب
4 استاد صادقی آرش حاجی زاده تهران - حوزه شمال شرق
5 استاد صادقی كيان حناني تهران - حوزه شمال شرق
6 استاد قنبری بهراد عسگری رش تهران - حوزه جنوب غرب
7 استاد کامیاب صادقی محمد صالح عبد خدا پردیس
8 استاد هادی جلیلوند ماهان زرین تهران - حوزه شمال شرق
9 استادحمیدباقی نژاد طاها جعفری تهران - حوزه جنوب غرب
10 حمیدرضا باقی نژاد محمدمهدی حمداللهی تهران - حوزه جنوب غرب
11 علیرضا قاضی محسن امیر علی خوشکار پردیس
12 کامیاب صادقی ابوالفضل مهدی لو پردیس
13 کامیاب صادقی پوریا اکبرزاده پردیس
14 کامیاب صادقی سید امیر عباس حاجی پور پردیس
15 کامیاب صادقی کیان زندی محب پردیس
16 کامیاب صادقی محمد حسام خورشیدوند پردیس
17 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس
18 کامیاب صادقی محمدپارسا اختیاری پردیس
19 هادی قنبری محمدمتین قره داغی تهران - حوزه جنوب غرب
20 یوسف جهانگیری ابوالفضل عباسی فر تهران - حوزه جنوب غرب
21 یوسف جهانگیری امیرعلی کمیجانی تهران - حوزه جنوب غرب
22 یوسف جهانگیری پرهام محمدحسینی تهران - حوزه جنوب غرب
23 یوسف جهانگیری کیان غفاری تهران - حوزه جنوب غرب
24 یوسف جهانگیری مهدیارزرگر تهران - حوزه جنوب غرب