مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code
بخش های رویداد 16
پومسه استاندارد (رده سنی 18 تا 30 سال)
18 تا 31 سال
  • مشکی
  • پوم
  • قرمز

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 ابوالحسن عزیزی امیر محمد محمدی ري
2 سلیمان حبیبی امین قوی پنجه تهران - حوزه جنوب غرب
3 سهیل عباسی آرین شهرابی فراهانی تهران - حوزه شمال شرق
4 غلامرضا آقاکثیری شهاب زارعي تهران - حوزه جنوب شرق
5 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علیرضا حیدری ري
6 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی مهدی جعفری ري
7 محمد امیری محمد رضا دانیالی قدس