مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code
بخش های رویداد 16
پومسه استاندارد (رده سنی 31 تا 40 سال)
31 تا 41 سال
  • مشکی
  • پوم
  • قرمز