لیگ برتر نونهالان (بانوان) - قرمز و مشکی

جدول بازی های لیگ

جدول لیگ برتر نونهالان (بانوان) - قرمز و مشکی

هفته 1

 • هیات تکواندو شمال غرب
  دختران جنوبغرب
 • دختران خورشيد جنوبشرق
  نونهالان هیات تکواندو شهریار
 • آکادمی تکواندو شهید قیانوری
  دختران آفتاب
 • پیشرو
  آروین-ویتامینه باباحاجی

هفته 2

 • دختران خورشيد جنوبشرق
  دختران جنوبغرب
 • آکادمی تکواندو شهید قیانوری
  هیات تکواندو شمال غرب
 • پیشرو
  نونهالان هیات تکواندو شهریار
 • آروین-ویتامینه باباحاجی
  دختران آفتاب

هفته 3

 • آکادمی تکواندو شهید قیانوری
  دختران جنوبغرب
 • پیشرو
  دختران خورشيد جنوبشرق
 • آروین-ویتامینه باباحاجی
  هیات تکواندو شمال غرب
 • دختران آفتاب
  نونهالان هیات تکواندو شهریار

هفته 4

 • پیشرو
  دختران جنوبغرب
 • آروین-ویتامینه باباحاجی
  آکادمی تکواندو شهید قیانوری
 • دختران آفتاب
  دختران خورشيد جنوبشرق
 • نونهالان هیات تکواندو شهریار
  هیات تکواندو شمال غرب

هفته 5

 • آروین-ویتامینه باباحاجی
  دختران جنوبغرب
 • دختران آفتاب
  پیشرو
 • نونهالان هیات تکواندو شهریار
  آکادمی تکواندو شهید قیانوری
 • هیات تکواندو شمال غرب
  دختران خورشيد جنوبشرق

هفته 6

 • دختران آفتاب
  دختران جنوبغرب
 • نونهالان هیات تکواندو شهریار
  آروین-ویتامینه باباحاجی
 • هیات تکواندو شمال غرب
  پیشرو
 • دختران خورشيد جنوبشرق
  آکادمی تکواندو شهید قیانوری

هفته 7

 • نونهالان هیات تکواندو شهریار
  دختران جنوبغرب
 • هیات تکواندو شمال غرب
  دختران آفتاب
 • دختران خورشيد جنوبشرق
  آروین-ویتامینه باباحاجی
 • آکادمی تکواندو شهید قیانوری
  پیشرو